top of page

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุม ได้ประชุมกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง ปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ส.อบต. หัวหน้าสำนักปลัด และ รองปลัด อบต. ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ ด.ญ.บุษย์ดี จบดี ซึ่งบกพร่องทางสติปัญญา ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อกำหนดการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกรฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Коментарі


bottom of page