top of page

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ดงมะรุม ประจำปี ๒๕๖๓


ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

  • ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page