top of page

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อบต.ดงมะรุม ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentarze


bottom of page