top of page

นายอำเภอโคกสำโรง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมครั้งแรก

นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมครั้งแรก โดยมีว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด อบต.ทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว พร้อมด้วยนายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายก อบต.ดงมะรุมเข้าร่วมการประชุม เมื่อ 29 ธันวาคม 2564ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page