top of page

คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ

ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ให้คำปรึกษา แนะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายจังหวัดลพบุรี เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตะหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page