top of page

กิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike

อัปเดตเมื่อ 15 พ.ย.

กิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกา
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page