top of page

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่

อัปเดตเมื่อ 16 ก.ค.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในประเด็น ดังนี้

โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่


1.ประเด็นการตรวจสอบพื้นที่พัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่ โดย นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย นายอำเภอโคกสำโรง ปลัดอำเภออาวุโส พัฒนาการอำเภอโคกสำโรง คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดงมะรุม ร่วมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบให้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเป็นแหล่งโปรตีนของคนในตำบลดงมะรุมและใกล้เคียง

 

2.สถานที่  ณ อ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ  หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 8  วันที่  24  มกราคม  2567


3.ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม โดยมีผู้ประชาชนเข้าร่วม จำนวน 30 คน

 

4.ผลการมีส่วนร่วม

4.1.ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

4.2.ด้านการอุปโภคบริโภค สามารถเป็นแปล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

4.3.ด้านการเกษตรสามารถเป็นแปล่งน้ำเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเสริมน้ำฝนเพื่อการปลูกปลูกข้าวและพื้ชไร่ในฤดูแล้งได้อย่างพอเพียง

4.4.เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ ให้ดีขึ้น 


5.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่ และประชาชนตำบลดงมะรุม ร่วมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบให้เป็นสถานที่กักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเป็นแหล่งโปรตีนของคนในตำบลดงมะรุมและใกล้เคียง และผลประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างทั่วถึงทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็น การสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน โดยพิจารณาจากพื้นที่ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ในฤดูแล้ง ผลประโยชน์ด้านการใช้น้ำอุปโภคบริโภครูปภาพ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม

ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่


รูปภาพ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม

ในโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ หมู่ที่ 7-8 บ้านวังไผ่


ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page