top of page

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page